بلوک سیپورکس

بلوک های سیپورکس ضایعات ندارد

چسب سیپورکس

پیچ و رول پلاک

تهیه چسب

ابزار آلات سیپورکس

کاسه ماله ای

اره برقی

شیارزن برقی

اره دستی

اجرا

اجرای بلوک سیپورکس

اجرای اسکوپ سنگ

اجرای نعل درگاه